Tekemisen paloa strategian toteutukseen

Koronavuoden aikana moni yritys on terävöittänyt strategiaansa ja on nyt toteuttamassa sitä. Usein kuitenkin tuskaillaan sitä, miten aikaansaadaan hyvä strategian toteutus. Strategianhan tulisi ohjata kaikkia päivittäisiä valintoja ja viedä organisaatiota oikeaan suuntaan. Strategian vieminen osaksi ihmisten arkea on aina ollut haastavaa. Yhden tavan parantaa strategian toteutusta tarjoaa Hoshin Kanri -menetelmä. Se auttaa kirkastamaan ja suuntaamaan organisaation työskentelyä strategian mukaisesti.

Hoshin Kanri -menetelmä on lean-johtamisen yksi työväline strategian toteutusta tukemaan. Hoshin Kanri viittaa sanoihin suunta ja johtaminen, viestittäen siitä, miten organisaatiota johdetaan strategian mukaiseen suuntaan. Menetelmän juuret ovat Toyotan tavassa johtaa. Strategian toteuttamisen kytkeminen strategisiin tavoitteisiin ei synny itsestään, ja siihen tarvitaankin selkeä systematiikka. Hoshin Kanri -menetelmä tarjoaa apua tähän.

Hoshin Kanri -menetelmän kokemuksia Fastemsilla 

Saimme tilaisuuden keskustella Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nymanin kanssa siitä, mitä hyötyjä Hoshin Kanri -menetelmä on tuonut Fastemsille. Heillä menetelmä otettiin käyttöön jo 2018. Menetelmää otettiin käyttöön omin voimin ensin yhdessä liiketoimintayksikössä strategian toteutusta tukemaan. Tänään se on koko konsernin käytössä.

Nyman sanoo, että Hoshin Kanri -menetelmän käyttöönotto on ollut heillä pitkä muutosmatka. ”Ennen sen hyödyntämistä, strategiaa oli vaikea edistää. Must Win Battle-mallia (MWB) emme saaneet toimimaan meillä eikä se tuonut tuloksia. Nyt Hoshin Kanri -menetelmä on tuonut meille valtavan edistysaskeleen tapaamme viedä strategisia kehityshankkeita eteenpäin ja näin mahdollistanut useamman vuoden systemaattiset kehitystoimenpiteet. Se on tuonut selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja nopeampia tuloksia”, toteaa Nyman. Menetelmästä löytyi myös tehokkaita tapoja viedä parantaa ihmisten sitoutumista. Esimerkiksi tavoitteiden asettaminen catchball-mallilla on osoittautunut hyödylliseksi.

Erityisen tyytyväinen Nyman on jo saatuihin tuloksiin. Hoshin Kanri -menetelmää hyödyntäen Fastemsilla on viety läpi kehityshankkeita, joilla on aikaansaatu merkittäviä positiivisia tulosparannuksia. Menetelmän pohjalta on myös käynnistetty digitalisoitumisuudistus ja muita kokonaisvaltaisia liiketoiminnan uudistuksia. Fastemsilla koko organisaatio on saanut osallistua strategisten hankkeiden valintaan.

Fastemsin organisaatiossa on pidetty Hoshin Kanrin filosofian selkeydestä.  Kunkin omasta tekemisestä pystyy helpommin jäljittämään, mitä strategista tavoitetta tämä edistää. Johdon näkökulmasta taas strategian toteutus helpottuu, kun voidaan loogisemmin ja systemaattisemmin kuvata se, mistä syystä asioita tehdään ja miten tekeminen liittyy organisaation tavoitteisiin.

Strategian ydin ja toteutus kulkemaan käsi kädessä

Myös yhteistyökumppanimme Ilkka Kouri on konsultoinut ja kouluttanut Hoshin Kanri -menetelmää jo useamman vuoden. Hän näkee, että tyypillisesti sen avulla poistetaan perinteisen strategian käytäntöön viemisen ongelmia, kuten:

  • epäselvät ja erisuuntaiset tavoitteet
  • heikko sitoutuminen tavoitteisiin ja muutoshankkeiden toteuttamiseen
  • keskeneräisten projektien suuri määrä
  • avainhenkilöiden ylikuormitus
  • projektien heikko priorisointi
  • epämääräiset ja laahaavat aikataulut sekä
  • puolivillaiset tulokset.

Kouri toteaa, että ennen Hoshin käyttöönottoa yrityksen kaoottinen projektiympäristö on voinut johtaa pahimmillaan siihen, että ruohonjuuritasolla on voitu priorisoida omia juttuja ja suhtauduttu välinpitämättömästi yrityksen strategisiin hankkeisiin. Vuoden lopussa on sitten riittänyt, että on hyvät selitykset sille, miksi asiat eivät ole edistyneet.  Hoshin myötä ymmärrys ja usko toteutuksen onnistumiseen on lisääntynyt. Sen kiteytti hyvin Kourin eräs asiakas ”Nyt on ensimmäinen kerta, kun uskon että hommasta tulee jotain”.

Nyman on taas huomannut, että Hoshin -menetelmästä huolimatta kokonaisuus on heillä välillä ollut turhan monimutkainen. Hän korostaakin, että kannattaa pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään malliin, jotta fokus säilyy ja malli pysyy ymmärrettävänä. Onnistuminen vaatii selkeää näkemystä valittavista strategisista hankkeista, fokusointia, riittäviä paukkuja ja investointeja niin ajallisesti kuin rahallistikin, jotta saa tuloksia aikaan.

”Paketin pitää olla myös johtamisen näkökulmasta riittävän selkeä. Kun kuva on omassa päässä selvä, se ei välttämättä ole sitä muiden päässä. Menetelmän käyttöönotto vaatii paljon keskustelua, jotta yhteinen ymmärrys prosessin toteutuksesta ja liiketoiminnallisista tavoitteista syntyy koko organisaatiolle”, Nyman pohtii kuvaten catchball-mallia. Nyt, kun filosofia on oivallettu ja toteutusta selkeytetty, heillä pyritään siihen, että kukin pystyy näkemään jatkumon strategiasta strategiseen tavoitteeseen ja omaan tekemiseen.

Tiukka fokusointi maksaa itsensä takaisin

Fastemsillakin mallia kehitetään jatkuvasti. Jatkossa entistä tiukemmalla hankkeiden valinnalla ja fokusoinnilla pyritään mahdollistamaan aiempaa vauhdikkaampi eteneminen ja nopeuttamaan tulosten syntyä. Menetelmän käyttöönottoa harkitseville Nyman antaa vinkin: kukin kehityshanke tulee resursoida kunnolla. Hankkeilla on hyvä olla vetäjä, joka saa keskittyä päätoimisesti hankkeeseen ja näin varmistaa sen etenemisen. ”Kun on jotakin saatava aikaan, on tärkeä resursoida oikein”, Nyman summaa.

Nyman ja Kouri jakavat näkemyksen siitä, miksi Hoshin Kanri -menetelmä tuottaa tulosta. Syyt on kiteytettävissä kolmeen periaatteeseen:

  1. asetetut strategiset tavoitteet ovat realistisia ja toteutuskelpoisia
  2. yhtäaikaisten projektien määrän voimakas lasku, selkeä priorisointi sekä tiukka aikataulutus
  3. strategisten kehityshankkeiden systemaattinen johtaminen ja seuranta.

Hoshin Kanrin avulla on mahdollista selkeyttää johtamis-/ohjausmallia, jolla johto toteuttaa suunnan johtamista johdonmukaisen tarinan ja prosessin avulla ja luo siihen systematiikan. On helppo yhtyä Nymanin toteamukseen, että oli malli mikä tahansa, systematiikan rakentaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on tärkeintä strategian toteutuksen mahdollistamiseksi.

Leading Partnersin Ulla ja Sari haastattelivat Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nymania ja Kata Management Trainingin konsulttia Ilkka Kouria. Ulla koosti ja kiteytti haastattelut blogiimme. Mitä ajatuksia kirjoitus herättää sinussa?

 


 

<< Palaa blogiteksteihin                                                                                                                                              Tutustu palveluihimme >>