Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Leading Partners Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilörekisteri.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjän nimi: Leading Partners Oy
Y-tunnus: 2192052-7
Osoite: Kuninkaankatu 19 B 29, 33210 Tampere
Sähköposti: sari.raivo@leadingpartners.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Leading Partnersin kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Sari Raivo
Yhteystiedot: sari.raivo@leadingpartners.fi, 040 771 0004

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä asiakasyritysten yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta ja Leading Partners Oy:n kotisivujen yhteydenottolomakkeella tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä myydä eteenpäin, eikä tietoja siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Leading Partners Oy käyttää kotisivupalvelimen palveluntarjoajana Seclan Oy:tä, jonka GRPR-asiat hoidetaan asianmukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asianmukaisella tavalla tietosuoja huomioon ottaen niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Passiiviset henkilötiedot poistetaan asianmukaisella tavalla tietoturvakysymykset huomioiden viimeistään kahden vuoden päästä siitä, kun asiakkaaseen on viimeksi oltu yhteydessä.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista maksutta enintään kerran vuodessa. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö osoitteeseen sari.raivo@leadingpartners.fi.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Leading Partners Oy oikaisee mahdolliset virheelliset tiedot tarvittaessa rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin lähettämällä pyynnön sähköpostitse: sari.raivo@leadingpartners.fi

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Leading Partners Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tietosuojaselosteen muutospäivä merkitään selosteeseen.