Johtamiskäytäntöjen ja tiimien toiminnan uudistaminen

Autamme organisaatioita vahvistamaan organisaation johtamiskäytäntöjä, parantamaan suorituksen johtamista sekä hyödyntämään uusia työvälineitä ja työskentelytapoja toiminnan sujuvoittamiseksi.

Organisaatiotasolla kehitämme johtamisen systematiikkaa, johtamisjärjestelmää ja päivittäisjohtamiskäytäntöjä.

Tiimitasolla tuemme tarkoituksenmukaista toimintaa, tiimien työskentelytapojen uudistamista ja uusien yhteistyövälineiden käyttöönottoa.

Yksilötasolla parannamme työnhallintaa ja aikaansaamisen taitoa.

Merkittäviä tuloksia saavutetaan, kun parannetaan johtamisen systematiikkaa, johtamisjärjestelmää, päivittäisjohtamiskäytäntöjä sekä tarkoituksenmukaista toimintaa.

Yhdessä organisaation kanssa rakennettavat jatkuvan parantamisen toimintatavat,  uudistuvat työskentelykäytännöt ja työnhallintaa helpottavat työvälineet parantavat osaltaan organisaation tuloksellisuutta.

Tulokselliset ja kestävät toimintatapojen muutokset aikaansaavat:

  • Paranevan organisaation suorituskyvyn ja aikaansaamisen taidon
  • Paremman henkilöstökokemuksen ja sitoutuneemmat työtekijät
  • Paremman asiakaskokemuksen ja kasvavan sekä kehittyvän liiketoiminnan

Johtamisjärjestelmän ja päivittäisjohtamiskäytäntöjen uudelleen muotoilu

Organisaation tuloksellinen toiminta vaatii selkeitä rakenteita ja johtamisen systematiikkaa. Kehitämme asiakkaamme liiketoimintaa, johtamista ja johtamiskäytäntöjä asiakkaan työparina. Autamme löytämään ja analysoimaan johtamisen tai johtamisjärjestelmän kipupisteet sekä uudistamispotentiaalin. Kehittäessämme johtamisen systematiikkaa rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia arjen toimintatapoja tiimien työskentelyyn.

Aina ongelmat ja haasteet eivät ole niin selkeässä järjestyksessä omassa mielessä. Silloin saattaa kaivata enemmänkin keskustelukumppania ja omien ajatusten reflektointia. Keskustelut auttavat hahmottamaan, miten haastetta tulisi ratkoa. Liikkeelle voidaan lähteä johdon sparrauskeskustelulla, johtamisen ja toimintatapojen analyysillä tai keskittymällä pienempiin kokonaisuuksiin, kuten palaverikäytäntöihin ja kohtaamistilanteisiin.

Keskustellaanko, miten parantaa johtamiskokemustanne tai kehittää päivittäisjohtamiskäytäntöjä?

Varaa ilmainen alkukeskustelu täältä

Tiimin työskentelykäytäntöjen uudistaminen

Erinomaisia tuloksia saavutetaan, kun organisaatio on luonut vakioidut toimintatavat tulokselliseen työskentelyyn. Vakioiduilla työskentelykäytännöillä luodaan edellytyksiä parempaan työnhallintaan niin tiimi- kuin yksilötasolla. Vakioidut yhdessä tekemisen mallit antavat perustan tarkoituksenmukaisen ja yhteistyötä vaalivan toiminnan toteuttamiselle ja edistävät samalla työnhallintaa.

Uudistamme tiimien työskentelytapoja yhdessä tiimin ja johdon kanssa työskennellen. Tarjoamme tukea niin arjen toimintatapojen uudelleenarviontiin ja kehittämiseen kuin tuomme näkökulmia ketterään toiminnan kehittämiseen.

Rakennetaan uudistumista tukevaa kulttuuria pala kerrallaan. Mistä te haluaisitte aloittaa?

Lue, miten autoimme Glastonia kehittämään jatkuvan parantamisen toimintamallia

Työnhallinnan ja aikaansaamisen taidon kehittäminen

Työtä tehdään nykyään monipaikkaisesti. Jotta yhteinen tekeminen ja tavoite pysyy selkeänä, kokonaisuutta on johdettava tietoisesti. Tuemme tavoiteltavan työskentelykulttuurin luomista eri tavoin. Toisinaan tuemme monipaikkatyön toteutusta kokonaisvaltaisesti ja toisinaan parannamme organisaation kohtaamiskäytänteitä.

Avain parempiin työsuorituksiin on toimiva työyhteisön vuorovaikutus. Avoin keskustelu ja tilannekatsaukset muun muassa toiminnan prioriteeteistä ja edistettävistä asioista vahvistavat työn hallintaa ja hyvinvointia. Onko käytössänne jo toimivat One-to-One -käytännöt työsuorituksen johtamisen ja avoimen vuorovaikutuksen edistäjänä?

Tutustu täältä One-to-One -keskusteluiden etuihin

Yksilön näkökulmastakin parempiin tuloksiin päästään, kun työskentelykulttuuri, toimintaympäristö ja työvälineet tukevat arjen toimintaa. Visuaalisuus ja digitaalisten välineiden käyttö sujuvoittavat yksilön ja tiimin työskentelyä ja auttavat työn edistymisen seurannassa.

Miten sinä haluat kehittää toimintaanne ja tukea yksilön ja tiimien työn hallintaa ja aikaansaamista?